Simon Schilders

Simon Schilders
Veenpolderstraat 35
2013 SV Haarlem
Inschr.nr. KvK 34261781


 ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 november 2012. Deze voorwaarden zijn door Simon Schilders gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer.

Artikel 1 - Definities en werkingsfeer
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: Simon Schilders;
b. Opdrachtgever: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
c. Overeenkomst: alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met be